Human Alignment

Waarom Human Alignment?
Met Human Alignment kunt u dergelijke vragen succesvol te lijf gaan. Human Alignment is het uitlijnen van de organisatie met behulp van het menselijk kapitaal. Dit gebeurt door functies beter te definiëren en de afstemming tussen de mensen en de functies te verbeteren. Daardoor houdt u uw organisatie makkelijker op koers. U kunt dit vergelijken met het besturen van een auto: wanneer deze goed is uitgelijnd, hoeft u minder bij te sturen en treedt er minder wrijving en slijtage op.
Human Alignment focust op twee menselijke kenmerken: hoe zijn ze gedreven (motivatie) en welke complexiteit kunnen ze aan (IQ en EQ)? Deze combinatie van aandachtsvelden is uniek. Als uw mensen maximaal gemotiveerd zijn om hun taken uit te voeren en die taken qua niveau comfortabel aankunnen, kunt u voordelen behalen die u niet voor mogelijk hebt gehouden.

Het vraagstuk: Schaap met vijf poten 3.0
In moderne organisaties wordt op verschillende manieren een beroep gedaan op de medewerkers. Functies bestaan meestal niet meer uit één enkele taak, maar uit meerdere rollen en taken. Die rollen en taken vergen vaak uiteenlopende competenties, een verschillend intelligentieniveau of een brede motivatie. Daardoor wordt het lastig om een goede match te vinden tussen de functie en de medewerker. Sommige rollen en taken binnen een functie passen wel, andere veel minder.
Naarmate een functie meer bij iemand past, neemt de effectiviteit van de medewerkers en de organisatie toe. Men is gemotiveerd, voelt zich uitgedaagd, fit en scherp, neemt vaker de goede beslissingen en het management hoeft minder bij te sturen.
En dat is wat Human Alignment beoogt.

Gerichte aanpak
De aanpak kent drie belangrijke stappen die gericht zijn op de sleutelfuncties.
Allereerst wordt aan de hand van de missie, visie en strategie van uw organisatie vastgesteld, hoe complex de (management-) opgaven zijn en welke (drijfveren-) cultuur het best bij de gewenste output past. Ten tweede wordt onderzocht of en in hoeverre de hieruit afgeleide functievereisten qua drijfveren en intelligentie, overeenkomen met de bestaande functies. En in de derde plaats wordt bekeken in hoeverre medewerkers en managers qua drijfveren en intelligentie passen bij de gewenste functieniveaus.
Op basis van het gat tussen de huidige- en de gewenste situatie wordt bijgestuurd. De maatregelen bestaan uit herdefiniëring van functies, herverdeling van taken en rollen, functiewisselingen, teamcoaching- en trainingen, individuele coaching et cetera. Soms vergen de maatregelen een flinke inspanning, vaak zijn ze relatief eenvoudig door te voeren.

Direct resultaat, duurzaam effect: zelf doen
De aanpak levert direct resultaat op en garandeert tegelijkertijd duurzame inzichten en effecten. Het duurzame effect wordt nog eens versterkt doordat de opdrachtgever de stappen vooral zelf zet. De Human Alignment consultant treedt op als gids en coach, maar de aanpak bestaat vooral uit training on the job, waarbij allerlei vraagstukken uit uw praktijk worden opgelost.
U leert op een toekomstbestendige wijze bij te sturen, waardoor de behoefte aan externe ondersteuning snel af kan nemen.
Bijvoorbeeld door middel van Executive coaching en teamtraining en -coaching. Deelnemers wordt gedetailleerd inzicht bijgebracht in het vereiste denk- en handel-niveau en drijfveerprofiel van mensen op sleutelposities. Zij nemen hun eigen wijze van kijken naar deze onderwerpen onder de loep. Men leert onderscheid te maken tussen wat te regelen en te voorspellen is, en wat beter via veerkracht en zelforganisatie kan worden opgelost. Teamleden krijgen inzicht in elkaars gebruiksaanwijzing en hoe deze te hanteren.

Bewezen methodieken
Voor het werken met drijfveren en motivatie gebruikt Human Alignment de drijfveren-methodiek Profile Dynamics®, die gebaseerd is op het werk van dr. Clare W. Graves. Het bepalen van de complexiteit van taken en het afstemmen van de medewerkers daarop, gebeurt met behulp van de Stratified Systems Theory van dr. Elliott Jacques en het daarop gebaseerde Ortaluce® assessment. Allebei sympathieke meetinstrumenten om de talenten en voorkeuren van uw medewerkers in beeld te brengen.

Voor wie?
Human Alignment is toepasbaar in alle branches, profit en non-profit, groot en klein, nationaal en internationaal. Directie en hoger lijnmanagement optimaliseren met Human Alignment hun organisatieontwerp en maken verandertrajecten en competentiemanagement (veel) effectiever. HRM-managers geven er de strategische personeelsplanning en werving en selectie vorm en inhoud mee. En afdelingen Beleid & Strategie of Business Development komen met behulp van Human Alignment tot realistische en uitvoerbare voorstellen voor organisatieontwikkeling.